Transacta - Bezpieczna Firma
login: hasło:


18.04.2013
Nowość! Akademia Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa

09.12.2012
Ostatnia akcja 36 edycji programu profilaktycznego „Zadbaj o swoje serce!”
 

Akademia Służb Publicznych - lista szkoleń

WIEDZA PROFESJONALNEGO PRACOWNIKA SŁUŻB PUBLICZNYCH
Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych
i informacji niejawnych
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które mają styczność z informacją publiczną lub informacjami niejawnymi. Udział w kursie pozwoli pracownikowi na zapoznanie się z niezbędnymi informacjami odnośnie udostępniania informacji publicznej, Biuletynu Informacji Publicznej, ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych. Dodatkowo, każdy z rozdziałów został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadanie pomóc pracownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału.

Celem tego kursu jest dostarczenie pracownikom Twojej Jednostki Samorządu Terytorialnego niezbędnej wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych i informacji. Prezentowane w przystępny sposób treści są wzbogacone o liczne ćwiczenia dzięki którym użytkownik utrwali niezbędne wiadomości.
Efektywne zarządzenia projektem
Kurs należy do grupy szkoleń mających na celu wspierać pracę i rozwój Jednostek Samorządu Terytorialnego, dotyczy zarządzania projektem. Proces planowania i realizacji projektu to bardzo istotny czynnik działalności każdego przedsiębiorstwa i dlatego ważne jest oby był przeprowadzony prawidłowo.

Kurs przedstawia wiele czynników wpływających na efektywność w zarządzaniu projektem. Wyjaśnia wiele pojęć związanych z projektem, przedstawia jak przebiega proces projektowy i w jaki sposób dotrzeć do celu. Użytkownik nauczy się jak zaplanować proces projektowy, zanalizować ryzyko i oszacować koszty tak aby projekt zakończył się sukcesem. Zdefiniowanie kamieni milowych oraz podział pracy to kolejne czynniki wpływające na projekt, które zostały przedstawione w kursie.
Instrukcja kancelaryjna w urzędzie Jednostki Samorządu Terytorialnego
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które mają styczność z korespondencją, która wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa. Udział w kursie pozwoli pracownikowi na zapoznanie się z niezbędnymi informacjami na temat instrukcji kancelaryjnej. Materiały zaprezentowane są w bardzo przystępny sposób. Dodatkowo, kurs został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadanie pomóc pracownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału.

Celem szkolenia jest dostarczenie pracownikom Jednostki Samorządu Terytorialnego wiedzy na temat instrukcji kancelaryjnej.
Ochrona danych osobowych
Kurs należy do grupy szkoleń mających na celu wspierać pracę i rozwój firmy, dotyczy przepisów o ochronie danych osobowych oraz jednostek zajmujących się tymi przepisami. Tematyka ta jest bardzo istotna ponieważ odpowiednia wiedza może uchronić przed niepotrzebnymi problemami. Liczne zadania praktyczne bardzo dobrze zobrazują kursantowi życiowe sytuacje oraz pomogą w przyswojeniu wiedzy.

Kurs ten ma na celu zapoznanie kursanta z zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Kursant pozna przepisy ogólne oraz zasady przetwarzania danych osobowych. Bardzo przydatne są też informacje na temat jednostki zajmującej się tym sektorem oraz praw osoby, której dane dotyczą. Użytkownik dowie się co to jest GIODO jakie są jego zadania. Zawarte w kursie informacje na temat praw osoby, której dotyczą dane oraz o zabezpieczaniu danych mogą skutecznie pomóc w wielu sytuacjach życiowych.
Ochrona informacji
Kurs należy do grupy szkoleń mających na celu wspierać pracę i rozwój Jednostek Samorządu Terytorialnego, dotyczy ochrony informacji. Tematyka ta jest bardzo aktualna ponieważ obecnie wiele danych jest poufnych, a przejęcie ich przez osoby niepowołane może grozić poważnymi konsekwencjami. Dlatego wiedza na temat zabezpieczenia informacji jest bardzo istotna.

Kurs ten ma na celu zapoznanie kursanta z podstawowymi wiadomościami o bezpieczeństwie danych oraz technikami ochrony informacji. Kursant dowie się także jak stworzyć bezpieczne miejsce pracy, bezpiecznie korzystać z komputera, Internetu i poczty elektronicznej. Wiele informacji przenoszonych jest drogą cyfrową dlatego bardzo istotna jest zawarta w kursie wiedza o bezpiecznym przenoszeniu danych, technikach socjotechnicznych i zabezpieczeniu komputera przez włamaniem. Szkolenie zawiera liczne przykłady i sytuacje życiowe obrazujące sposoby przejmowania poufnych danych.
Opis stanowisk pracy
W szkoleniu, oprócz interaktywnych ćwiczeń oraz informacji teoretycznych, użytkownik pozna gotowe formularze wspomagające proces tworzenia opisów. W części podstawowej szkolenia przedstawione zostały informacje ogólne na temat opisu stanowisk pracy, takie jak definicje opisów, cele, czy wskazówki użyteczne przy ich tworzeniu. W części szczegółowej, użytkownik może zapoznać się z dokładnym wzorem opisu stanowiska, jak również zobaczyć przykład poprawnie wypełnionego formularza.

Kurs ma na celu przeszkolenie użytkowników w zakresie metodyki poprawnego sporządzania opisów stanowisk pracy.
Podstawowe zagadnienia z ustawy o finansach publicznych
Kurs ten w sposób bardzo przystępny prezentuje najważniejsze informacje z zakresu finansów publicznych. Jest idealny dla osób, które dopiero zapoznają się z tą tematyką, jednakże osoby z pewną wiedzą z tego zakresu także znajdą interesujące dla siebie informacje. Materiały zaprezentowane są w bardzo przystępny sposób. Dodatkowo, każdy z rozdziałów został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadania pomóc pracownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału.

Celem tego kursu jest dostarczenie pracownikom Jednostki Samorządu Terytorialnego wiedzy na temat podstawowych zagadnień z ustawy o finansach publicznych
Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych
Szkolenie w sposób bardzo przystępny prezentuje najważniejsze informacje z zakresu Prawa zamówień publicznych. Zapoznanie się z nimi jest szczególnie ważne dla osób, które mają bezpośrednią styczność z tymi zagadnieniami lub którzy prowadząc działalność po spełnieniu pewnych warunków mogą podlegać pod Prawo zamówień publicznych. Szkolenie jest idealne dla osób, które dopiero zapoznają się z tematyką zamówień publicznych, jednakże osoby z pewną wiedzą także znajdą interesujące dla siebie informacje. Każdy z rozdziałów został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadania pomóc użytkownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału.

Celem szkolenia jest dostarczenie użytkownikom wiedzy na temat działania systemu Prawa zamówień publicznych.
Postępowanie administracyjne
Kurs ten przeznaczony jest dla wszystkich osób, które mają styczność z decyzjami administracyjnymi. Udział w kursie pozwoli użytkownikowi zapoznanie się z niezbędnymi informacjami na temat postępowania administracyjnego. Materiały zaprezentowane są w bardzo przystępny sposób. Dodatkowo, każdy z rozdziałów został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadanie pomóc pracownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału. Zakres tematyczny kursu obejmuje takie zagadnienia jak: wprowadzenie do postępowania administracyjnego (regulacje wynikające z KPA), decyzje administracyjne, ugoda, postanowienie, odwołanie i zażalenie oraz zakończenie procesu wydania decyzji administracyjnej.

Celem tego kursu jest dostarczenie pracownikom Jednostki Samorządu Terytorialnego wiedzy na temat postępowania administracyjnego. Prezentowane w przystępny sposób treści są wzbogacone o liczne ćwiczenia dzięki którym użytkownik utrwali niezbędne wiadomości.
Status prawny pracowników samorządowych
Udział w kursie pozwoli pracownikowi Jednostki Samorządu Terytorialnego na zapoznanie się z niezbędnymi informacjami na temat statusu pracowników samorządowych. Materiały zaprezentowane są w bardzo przystępny sposób. Dodatkowo, każdy z rozdziałów został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadanie pomóc pracownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału. W kursie zostaną poruszone takie zagadnienia jak: zakres podmiotowy ustawy o pracownikach samorządowych, nawiązywanie stosunku pracy w JST, obowiązki i prawa pracownika i zasady wynagradzania pracowników samorządowych.

Celem kursu jest dostarczenie pracownikom Twojej Jednostki Samorządu Terytorialnego wiedzy na temat statusu prawnego pracowników samorządowych.
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które mają styczność z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Udział w kursie pozwoli pracownikowi na zapoznanie się z niezbędnymi informacjami na ten temat. Materiały zaprezentowane są w bardzo przystępny sposób. Dodatkowo, każdy z rozdziałów został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadanie pomóc pracownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału. Celem tego kursu jest dostarczenie pracownikom Twojej Jednostki Samorządu Terytorialnego wiedzy na temat ustroju samorządu terytorialnego w Polsce.
Zamówienia publiczne zaawansowane - Audyt i kontrola zamówień publicznych
W kursie zostały omówione zagadnienia związane z ogłaszaniem przetargów, kontrolą nad zamówieniami publicznymi jak również ewentualnymi błędami. Kursant zapozna się także z informacjami na temat audytu (definicja, cel, rodzaje itp.), a także z cechami dobrego audytu oraz mechanizmami kontroli wewnętrznej.

Zamówienia publiczne zaawansowane - błędy w zamówieniach publicznych w świetle wyników kontroli
Kurs ten ma na celu zapoznanie kursanta z ewentualnymi omyłkami oraz błędami jakie mogą występować w zamówieniach publicznych np. przy opisie przedmiotu zamówienia.

Zapoznanie z oprogramowaniem e-urząd
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które mają styczność z elektroniczną administracją oraz obiegiem elektronicznych dokumentów. Udział w kursie pozwoli pracownikowi na zapoznanie się z niezbędnymi informacjami na temat postępowania administracyjnego w e-urzędach. Materiały zaprezentowane są w bardzo przystępny sposób. Dodatkowo, każdy z rozdziałów został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadanie pomóc pracownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału.

Celem tego kursu jest dostarczenie pracownikom Jednostki Samorządu Terytorialnego wiedzy na temat oprogramowania e-urzędu.
Zarządzanie cyklem projektu w ramach PO KL
Zarządzanie cyklem projektu polega na tworzeniu pewnych ram metodycznych, w których identyfikuje się oraz opisuje istniejące problemy, a następnie tworzy, planuje, wdraża, monitoruje i ocenia działania mające rozwiązać te problemy. Ramy te stanowią punkt wyjścia do tworzenia spójnej i zwięzłej koncepcji przedsięwzięć, które zostaną podjęte, i dlatego są doskonałym narzędziem zarządzania projektem dla różnorodnych organizacji. W szkoleniu są omówione następujące tematy: zarządzanie cyklem projektu (wg PCM), budowa zespołu projektowego, monitorowanie projektu i rapotr ewaluacyjny, podstawy zarządzania ryzykiem.ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ I UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKIE
Prowadzenie efektywnych narad i spotkań
Kurs należący do grupy szkoleń mających na celu wspierać pracę i rozwój instytucji lub firmy, dotyczy organizowania i prowadzenia różnego rodzaju narad i spotkań. W kursie omówiony został cały proces, począwszy od określenia celu, poprzez przygotowanie spotkania, aż po przebieg i zakończenie. Poruszona zostanie również tematyka różnych form prowadzenia spotkań. Każde spotkanie musi mieć określony cel i przebieg. Istnieje wiele czynników wpływających na końcowy efekt spotkania. Kursant nauczy się w jaki sposób planować, organizować i prowadzić spotkania. Dowie się także jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i jak zadawać trafne pytania. Bardzo istotne są informacje na temat sposobów pozyskiwania informacji od uczestników. Wiedza na temat form prowadzenia spotkań pozwoli na trafny wybór w przypadku organizowania narady.
Przywództwo i zarządzanie organizacją
Kurs należy do grupy szkoleń mających na celu wspierać funkcjonowanie i rozwój urzędu lub firmy. Szkolenie przybliża tradycyjne systemy rządzenia i style przywódcze oraz ich praktyczne zastosowanie we współczesnych realiach. Kursanci dowiedzą się jak efektywnie zarządzać tak przedsiębiorstwem jak i zespołem roboczym. Przybliżona zostanie tematyka efektywnej pracy w grupie i wiodącej roli przywódcy. Kurs skierowany do managerów i kierowników urzędów. Prezentuje najważniejsze techniki zarządzania oraz efektywnej motywacji pracowników. Szkolenie uczy jak w skuteczny sposób radzić sobie z wszelkimi przeciwnościami, jakie stają na drodze każdego lidera.

Głównym celem szkolenia jest podwyższenie umiejętności kursanta w zakresie efektywnego zarządzania. Praktyczne wykorzystanie zdobytych informacji uskuteczni pracę w zespole oraz wpłynie na usprawnienie funkcjonowania całego urzędu. Pozwoli także kursantowi na podniesienie swoich kompetencji a przy tym i autorytetu jako lidera.
Redagowanie tekstów aktów normatywnych
Celem szkolenie jest zapoznanie użytkownika z takimi zagadnieniami jak: procedura stanowienia prawa miejscowego, redagowanie tekstów aktów normatywnych, uchylenie (zmiana) podstawy prawnej aktu normatywnego a jego obowiązywanie oraz skutki naruszenia zasad techniki prawodawczej
Techniki negocjacji
Każdy, kto podlega presji wywieranej przez klienta nabędzie w trakcie szkolenia umiejętności niezbędne do planowania i skutecznego prowadzenia bezpośrednich negocjacji handlowych na warunkach, które zapewniają podnoszenie zyskowności firmy.
Trening i budowanie zespołu
Kurs należy do grupy szkoleń mających na celu wspierać pracę i rozwój jednostki samorządu terytorialnego. Zawiera informacje na temat funkcjonowania i rozwoju zespołu. Odpowiednie zorganizowanie pracy zespołu może w znacznym stopniu podnieść osiągane wyniki, a kurs ten wskaże jak cel ten osiągnąć. Kurs zapozna kursanta z pracą zespołową i jej zaletami . Dowie się on w jaki sposób stworzyć dobry zespół i zorganizować jego pracę. Wiedza dotycząca skutecznej komunikacji w zespole podniesie efektywność pracy i pomoże rozwiązywać zaistniałe konflikty. Kurs zawiera także wskazówki jak zwiększyć kreatywność i zaangażowanie w zespole i przez to poprawić osiągane wyniki.
Wartościowanie stanowisk pracy
Szkolenie zostało podzielone na dwie części. W podstawowej przedstawione zostały informacje ogólne na temat definicji, celów oraz metod wartościowania. Część szczegółowa dotyczy procesów wartościowania oraz praktycznych wskazówek ułatwiających weryfikację otrzymanych wyników. W szkoleniu, oprócz interaktywnych ćwiczeń oraz informacji teoretycznych, użytkownik pozna praktyczne kryteria wartościowania oraz odpowiednie tabele wspomagające ten proces.

Szkolenie ma na celu przeszkolenie użytkowników, odpowiedzialnych za proces wartościowania pracy, w zakresie metodyki poprawnego wartościowania stanowisk pracy.
Wystąpienia publiczne
Kurs należy do grupy szkoleń mających na celu podnoszenie umiejętności interpersonalnych użytkowników. Stanowi kompendium wiedzy dla osób występujących publicznie i prowadzących prezentacje. Przedstawia zagadnienia, porady i propozycje, które należy wziąć pod uwagę przy przemawianiu przed publicznością. Kurs zawiera wiele przykładów, dzięki czemu wiedza jest łatwiej przyswajalna.

Informacje zawarte w tym kursie mają służyć nabyciu umiejętności prowadzenia wykładu w interesujący i trafiający do odbiorcy sposób, aby ostatecznie osiągnąć zamierzony cel. Tym celem może być zarówno, przekazanie raportu przełożonym jak i przekonanie klienta do zakupu nowego produktu. Użytkownik dowie się także jak powinna wyglądać i jak się zachowywać osoba prezentująca. Kursant pozna także środki, które mogą być pomocne przy prezentacji, a także dowie się jak pozytywnie ukierunkować stres związany wystąpieniem.
Zarządzanie usługami oświaty
W szkoleniu są omówione następujące tematy: organizacja i zarządzanie w oświacie, prawo w systemie oświaty, ekonomia menadżerska w oświacie, marketing usług edukacyjnych, kreowanie wizerunku firmy oświatowej w środowisku lokalnym.


EFEKTYWNE PODWYŻSZANIE SWOICH KOMPETENCJI I ROZWÓJ OSOBISTY
English In Use
Kurs przedstawia najważniejsze zasady gramatyczne języka angielskiego, uczy zadawania pytań oraz sposobów komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego. Uwaga kursantów skupia się zarówno na ćwiczeniu gramatyki, umiejętnym słuchaniu i analizowaniu treści, jak również na rozwiązywaniu interaktywnych zadań.

Celem szkolenia z języka angielskiego jest podniesienie kwalifikacji językowych kursantów. Może ono służyć jako wsparcie szkoleń prowadzonych metodą tradycyjną. Kurs stanowi znakomity materiał dla osób przygotowujących się do przystąpienia do egzaminu FCE – First Certificate in English.
Jak efektywnie pracować
Kurs należy do grupy szkoleń mających na celu podnoszenie umiejętności interpersonalnych użytkowników. Zdobyta wiedza pomoże kursantom podnieść poziom swoich kwalifikacji w zakresie między innymi organizacji miejsca i czasu pracy, skutecznej komunikacji w grupie oraz umiejętności szybkiego i właściwego podejmowania decyzji. Przybliżone w kursie techniki autoprezentacji nauczą jak skutecznie wypromować własną osobę i dbać o ciągły rozwój umiejętności.

Szkolenie ma przede wszystkim nauczyć jak w najlepszy sposób wykorzystać czas przeznaczony na prace zawodową. Kursanci nauczą się jak pracować wydajnie i efektywnie, pozostając przy tym w dobrych relacjach z współpracownikami. Te umiejętności pomogą każdemu czerpać z pracy właściwą satysfakcję i odnieść zawodowy sukces
Krytyka ze strony klienta
Żaden sprzedawca nie lubi być krytykowany, bo wtedy traci wiarę w siebie i nie widzi sensu w swoich wysiłkach, dążąc do sytuacji win-win.

Nie każdy handlowiec jednak zdaje sobie sprawę z tego, że krytyka niekoniecznie wyklucza osiągnięcie tego drugiego. Trudność polega na tym by potraktować krytykę jako prezent, bo krytykujący klient w rzeczywistości podarował Twojemu sprzedawcy szansę na poprawienie błędu i jednocześnie uniknięcia go ponownie. Szkolenie to doskonały przewodnik o tym jak odnosić się do argumentów będących podstawą krytyki, a nie do klienta, co zdarza się bardzo często i całkowicie uniemożliwia osiągnięcie celu.
MS Excel 2007 – poziom podstawowy
Kurs należy do grupy ECDL – Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kurs „MS Excel 2007 – poziom podstawowy” zawiera wiadomości dotyczące podstawowej funkcjonalności i zastosowań arkusza kalkulacyjnego.

Kurs w prosty sposób przybliża szerokie możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel, który stał się niezbędnym narzędziem dla pracowników administracyjno-biurowych. Dzięki licznym przykładom, symulacjom i zadaniami użytkownik opanuje obsługę MS Excela w stopniu podstawowym. Kurs ma również na celu przygotowania użytkownika do szkolenia „MS Excel – poziom rozszerzony”.
MS Excel 2007 poziom średnio-zaawansowany
Kurs należy do grupy ECDL – Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kurs „MS Excel 2007 – poziom średnio-zaawansowany” zawiera wiadomości dotyczące funkcjonalności i zastosowań arkusza kalkulacyjnego. Jest rozszerzeniem kursu „MS Excel 2007 – poziom podstawowy”, gdzie wprowadzono dodatkowo takie zagadnienia jak: przygotowywanie i przetwarzanie danych, ochrona dokumentu, automatyczne przeliczanie i adresowanie komórek, wykorzystywanie zaawansowanych funkcji Excela oraz zaawansowana analiza danych.

Kurs w prosty sposób przybliża szerokie możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel, który stał się niezbędnym narzędziem dla pracowników administracyjno-biurowych. Dzięki licznym przykładom, symulacjom i zadaniami użytkownik opanuje obsługę MS excela w stopniu średnio-zaawansowanym.
MS Power Point 2007
Kurs należy do grupy ECDL - Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kurs „MS PowerPoint 2007 – poziom podstawowy” zawiera podstawowe wiadomości dotyczące tworzenia prezentacji multimedialnych w programie MS PowerPoint. Zagadnienia poruszane w kursie będą dotyczyły między innymi: przedstawienia elementarnych informacji dotyczących wyglądu i specyfiki programu, pracy na slajdach, formatowania tekstów, obiektów graficznych, wykresów, tabel, importu obiektów, dźwięku oraz pokazów slajdów.

Grafika zawsze była ważnym narzędziem dla architektów, inżynierów, projektantów i menedżerów. W ostatnich latach wzrosło znaczenie stosowania wykresów i prezentacji w wielu dziedzinach, jako bardzo efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w administracji, biznesie i nauczaniu. Przedstawione z kursie zagadnienia z dziedziny prezentacji multimedialnych pokazane są w sposób łatwy, prosty i przejrzysty. Użytkownik szybko przyswaja wiedzę poprzez wykorzystanie w szkoleniu szeregu symulacji z procesu przygotowywania prezentacji.
MS Word 2007
Kurs należy do grupy ECDL – Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kurs „MS Word 2007 – poziom podstawowy” zawiera wiadomości dotyczące funkcjonalności i zastosowań programu do edytowania tekstów. Do kursu „MS Word 2007 – poziom podstawowy” wprowadzono takie bloki tematyczne jak: podstawowe informacje o Word 2007, formatowanie dokumentów, przetwarzanie tekstów, wypunktowania, numeracje, tworzenie i formatowanie tabel, grafika w Word 2007 oraz korespondencja seryjna.

Kurs „MS Word 2007 – poziom podstawowy” wprowadza w tajniki wykorzystania komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Większość obecnie używanych dokumentów jest tworzona i opracowywana przy użyciu programów komputerowych przeznaczonych do tego celu. Kursant nauczy się jak uruchomić edytor teksu i dostosować go do własnych potrzeb, formatować tekst, wstawiać różne elementy. Poprzez liczne symulacje kursant pozna wiele czynności w praktyce i z łatwością przyswoi wiedzę.
Radzenie sobie ze stresem
W obecnych czasach jednym z najbardziej powszechnych problemów jest stres. Każdy z nas reaguje na niego inaczej. Starając się wypracować techniki radzenia sobie ze stresem próbujemy zminimalizować jego skutki na nasz organizm i samopoczucie. Kurs ten należy do grupy szkoleń mających na celu podnoszenie umiejętności interpersonalnych użytkowników. W tym przypadku jest to tematyka dotycząca sposobów radzenia sobie ze stresem.

Celem szkolenia jest pomoc kursantowi w nabyciu umiejętności rozpoznawania przyczyn stresu oraz własnych emocji i reakcji fizycznych na niego. Dzięki zapoznaniu się z tematyką kursu będzie on mógł, na podstawie doświadczeń, opracować własne metody radzenia sobie ze stresem. Kolejnym celem jest uświadomienie kursantowi jakie kroki należy podjąć, aby przeciwdziałać lub w znaczny sposób zredukować odczuwalny stres. Porady zawarte w kursie pozwolą określić najkorzystniejsze warunki skutecznej walki ze stresem i wypracować indywidualne metody radzenia sobie z nim. W kursie zaprezentowany został program antystresowy, w którym przedstawione są techniki ćwiczeń relaksacyjnych pozwalające na zredukowanie skutków długotrwałego stresu.
Sztuka skutecznej komunikacji
Kurs należy do grupy szkoleń mających na celu wspierać pracę i rozwój urzędu lub firmy, dotyczy komunikacji. Dobra komunikacja w urzędzie jest kluczem do sukcesu i rozwoju. Informacje muszą być przekazywane według określonych reguł i w odpowiedni sposób. Zawarte w kursie informacje pomogą uniknąć konfliktów w urzędzie i zwiększyć efektywność pracy.

Kurs nauczy kursanta tworzenia skutecznych komunikatów i aktywnego słuchania. Dowie się on jak powinien wyglądać przepływ informacji w urzędzie i na czym polega komunikacja zespołowa. Użytkownik pozna także zalety perswazji i konstruktywnej krytyki. W kursie przedstawione są również techniki aktywnego słuchania i precyzyjnego pytania.
Użytkowanie komputerów
Kurs należy do grupy ECDL, czyli "komputerowego prawa jazdy". Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kurs "Użytkowanie komputerów" zawiera podstawowe informacje dotyczące funkcjonalności komputera oraz sposobu ich wykorzystywania.

Kurs ten ma na celu zapoznanie kursanta z funkcjonalnością komputera. Wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia związane z użytkowaniem PC. W kursie znajduje się wiele zadań praktycznych, takich jak kopiowanie, usuwanie, wyszukiwanie danych itp., umożliwiających kursantowi wykonanie czynności bez negatywnych skutków. Przydatne mogą być informacje na temat zabezpieczenia informacji oraz sposoby zapobiegania utraty danych. Kurs pokaże także, w jaki sposób drukować dokumenty i jak zarządzać tym procesem. Wszystkie zawarte w kursie informacje są niezbędne do sprawnej i bezproblemowej obsługi komputera w życiu codziennym.